සම්පුර්ණ කරන ලද ව්‍යාපෘති – Galle Heritage

සම්පුර්ණ කරන ලද ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතියෙහි විස්තරය

 

ප්‍රතිපත්තිය

 

උපාය මාර්ගය

 

ආරම්භ කල දිනය

අවසන් කල දිනය

 

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය

 

1.       පවත්නා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පවත්නා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය හරහා තත්වයෙන් උසස් අයුරින් තොරතුරු සැපයීම පවත්නා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයෙහි  පහසුකම් උත්ථපනය කිරීම 1/1/2018 1/15/2019 ආන්තික භාවිත කරන්නාට තත්වයෙන් උසස් සේවාවක් සැපයීම
2.       පවත්නා වෙබ් අඩවිය සංවර්ධනය කිරීම ගාලු කොටුව පිළිබඳව ඵෙතිහාසික තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම ගාලු උරුමයෙහි දැනට ඇති  වෙබ් අඩවිය සංවර්ධනය කිරීම 9/1/2018 2/28/2019  යාවත්කාලීන වෙබ් අඩවියක් සංවර්ධනය කිරීම

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...