ආගන්තුක නිවාස – Galle Heritage

ආගන්තුක නිවාස

Name of Hotel Address Contact No Email Facilities Open Time
කුඩා හරස් වීදිය
හොලිඩේ ගෙස්ට් ඉන් නො 8, කුඩා හරස් වීදිය, කොටුව, ගාල්ල. 0777452781 asnaharis@ymail.com
  • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) = 2

  • ශාලා පහසුකම් = 1

  • WIFI

  • උණු වතුර පහසුකම්

24 HRS
මැද වීදිය
සන් සෙට් ෆෝට් හොටෙල් නො 23,  මැද වීදිය, කොටුව, ගාල්ල 0912223519 Sunsetfort23@gmail.com
  • WiFi

  • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) = 08

  • උණු වතුර පහසුකම්
6.00 AM -10 PM

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...