හෝටල් – Galle Heritage

හෝටල්

Galle Heritage Foundation
Name of Hotel Address Contact No Email Facilities Open Time
පල්ලිය වීදීය 
ගොල් ෆෝට් හොටෙල් (බුටික් හෝටෙල්) නො.28, පල්ලිය වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +94912232870 info@galleforthotel.com •තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) = 13
•WIFI
•උණු වතුර පහසුකම්
•නාන තටාක
24 HRS
ෆෝට් බසාර් හොටෙල් නො.26, පල්ලිය වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +94912242333
+94772201618
manager@fortbazaar.com •තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) =10
•ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =04
•WIFI
•උණු වතුර පහසුකම්
•Physiotherapy/ SPA
24 HRS
ප්‍රදීපාගාර වීදිය
ලයිට්හවුස් ප්‍රොපටි (පුද්) සමාගම නො. 48, ප්‍රදීපාගාර වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9491 4545498 •තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) = 3
•ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =1
•ශාලා පහසුකම් (වායු සමීකරණය සහිත) = 1
•ශාලා පහසුකම් (වායු සමීකරණය රහිත) =1
•WIFI
•උණු වතුර පහසුකම්
7.30 AM – 5.30 PM
ලේන්බාන් වීදිය
ලෙ ජාර්ඩින් ඩු ෆෝට් නො. 52, ලේන්බාන් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9476 7227142 lejardindufortgalle@gmail.com •ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත)= 5
•WiFi
•උණු වතුර පහසුකම්
8.30 AM – 5.30 PM
ලේන්බාන් හරස් වීදීය
මැන්ගො හවුස් නො. 03, ලේන්බාන් හරස් වීදීය, කොටුව,ගාල්ල. +9491 2247212 info@mangohouse.lk •ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =06
•Family Room (A/C) = 01
•WIFI
•උණු වතුර පහසුකම්
24 HRS
මැද වීදිය
Yara Galle Fort No 40,
Middle Street,
Fort,
Galle.
091 2031090 info@yarahotels.lk •ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය=14
•WiFi
•උණු වතුර පහසුකම්
24 HRS
සුධර්මාලය වීදිය
Prince of Galle No34,
Sudharmalaya Street,
Gallefort,
Galle.
091 2245136 gm@princeofgalle.com •ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය = 06
•WiFi
•උණු වතුර පහසුකම්
7.00 AM – 10.00 PM

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...