තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – Galle Heritage

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

ගාලු උරුමය පදනම
පී.ජී.එන්.චන්දිමාලි
ව්‍යාපෘති සහකාර (සංවර්ධන නිලධාරී)

දුර:+94 71 4423688
ඊමේල්: niroshachandimali@gmail.com

එම් එච්.එම්.ඉෂානි ප්‍රියදර්ශනී
කළමනාකරණ සහකාර

දුර:+94 71 3503300
ඊමේල්: ishanighf@gmail.com

තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන සේවා

  • ගාලු කොටුවෙහි විවිධ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධව  ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම.
  • ගාලු උරුමය පදනමේ පුස්තකාලය මහජනතාවට භාවිතා කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම.
  • ගාලු කොටුව පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
  • ගාලු කොටුව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.
  • ගාලු කොටුවේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකා සඳහා මාර්ගෝපදේශ සේවා සැපයීම පහසු කරවීම.
  • ගාලු කොටුව පිළිබඳ තොරතුරු සහිත අලෙවි මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම.
  • ගාලු කොටුව ඇතුළුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරක ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

අපව අමතන්න:

තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන සේවා කාර්යාලය බාලදක්ෂ මාවත, කොටුව, ගාල්ල 091 22 31982

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...