ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය – නිතීරීති හා රෙගුලාසි – Galle Heritage

ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය – නිතීරීති හා රෙගුලාසි

ගාල්ල -කඩවත්  සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ගාලු කොටුවේ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරිම, භුමි පරිශ්‍ර  බදු දීම්  , ඉදි කිරිම්  හා සංවර්ධන කටයුතු ආදිය වෙනුවෙන්  පනවා ඇති නිති රීති හා රෙගුලාසි

  1. ගාලු කොටුව තුල සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපාර නාම ලියාපදංචියේ දී අදාළ ව්‍යාපාරය ලියා පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් අනු කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහාද ප්‍රාදේශිය ලේකම් විසින් යොමු කරනු ලැබේ.
  2. භූමි පරිශ්‍ර බදු දිමේදී එම ඉඩම රජයේ ඉඩමක් හෝ රජයෙන් බැහැර කරන ලද ඉඩමක් නම් විධිමත් ලෙස ප්‍රාදේශිය ලේකම් වෙත දැනුම් දීමක් කළ යුතු අතර බැහැර කිරිමේ ක්‍රම වේද /චක්‍රලේඛ අනුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් විසින් ඉදිරි කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.
  3. ඉදිකිරිමක් හෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ රජයේ ඉඩමක් නම්, එකි ඉඩම විධිමත් පරිදි රජයෙන් බැහැර කරන ලද ඉඩමක් විය යුතු අතර ,එසේ බැහැර නොකරන ලද ඉඩමක් සිදු කරනු ලබන ඉදි කිරිම් හෝ සංවර්ධන කටයුතු අනවසර ඉදි කිරිම් ලෙස සළකන බැවින් 1979 අංක 07 දරණ රජයේ ඉඩම් සන්තකය ආපසු ගැනිමේ පනත අනුව ඉදිරි කටයුතු කරනු ලැබේ.
  4. ගාලු කොටුව තුළ සංවර්ධන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිමේදි සැලසුම් අනු කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනිමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශය ලේකම් වෙත එකි යෝජනා යොමු කිරිම.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...