අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය – Galle Heritage

අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය

ගාලු උරුමය පදනම

අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය හමුවන්න

පරාක්‍රම දහනායක
සභාපති

දුර: +94 777721547
ඊමේල්: parakramadahanayake@gmail.com

සුනිල් දහනායක
අධ්‍යක්ෂක

Email:ිsunildahanayaka@yahoo.com

පරිපාලන නිලධාරි
ඩබ්.පී.ආර්.අනුරුද්ධ
ගිණුම්කරණ නිලධාරි

Email:rajith.ruh@gmail.com

තරංග ලියනාරච්චි
ව්‍යාපෘති සහකාර (සංවර්ධන නිලධාරී)

ඊමේල්: tharangaghf@gmail.com

සුජීවනී ලොකුලියන
ව්‍යාපෘති සහකාර (සංවර්ධන නිලධාරී)

ඊමේල්: sujeewaneeghf@gmail.com

පී.ජී.එන්.චන්දිමාලි
ව්‍යාපෘති සහකාර (සංවර්ධන නිලධාරී)

ඊමේල්: chandimalighf@gmail.com

බුද්ධි ඉලේපෙරුම
ජේෂ්ඨ කළමනාකරණ සහකාර

ඊමේල්: buddhighf@gmail.com

එම්.එච්.එම්.ඉෂානි ප්‍රියදර්ශනී
කළමනාකරණ සහකාර

ඊමේල්: ishanighf@gmail.com

ඩබ්. දිලානි හර්ශිකා
කළමනාකරණ සහකාර

ඊමේල්: harshikaghf@gamil.com

එම්.එච්.ෆාතිමා ෆවුසානා
කළමනාකරණ සහකාර

ඊමේල්: fouzanaghf@gmail.com

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...