අවන්හල් – Galle Heritage

අවන්හල්

Name of Restaurant Address Contact No Email Facilities Open Time
පල්ලිය වීදිය
ෆෝට් චේම්බර්ස් (පුද්) සමාගම නො.40, පල්ලිය වීදිය, කොටුව,ගාල්ල
+9491 2244320
nawal _ @hotmail.com
 • WIFI
10.00 AM -10.00 PM
සම(ර්) ග්‍රීන් නො. 54 ,පල්ලිය වීදිය, කොටුව,ගාල්ල +9477 5796747  
 • WIFI
9.00 AM -9.00 PM
ප්‍රදීපාගාර වීදිය
ඉමාල්ස් අවන්හල නො. 36
Y.M.B.A. ගොඩනැගිල්ල, 
ප්‍රදීපාගාර වීදිය, ,
කොටුව,ගාල්ල
+9491 2242741 Imalsrestaurant36@gmail.com
 • WIFI
11.30 AM – 9.30 PM

ෆෝට් රොට්ටිඅවන්හල
නො. 36
Y.M.B.A. ගොඩනැගිල්ල, 
ප්‍රදීපාගාර වීදිය, ,
කොටුව,ගාල්ල
+9471 8508110 bobbyliyanage@gmail.com
 • WIFI
9.00 AM – 9.00 PM
ලේන්බාන් වීදීය

ෆ්ලේවර්ස් ලවුන්ජ් (පුද්) සමාගම

නො. 53, ලේන්බාන් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල
+9491 2234777
 
 • WIFI
9.00 AM – 9.00 PM
ෆෝට් පිෆ්ටි ඉන් නො.50 ලේන්බාන් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල
+9491 2248711
Anurasiri64@gmail.com
 • WIFI
 • Hot Water
24 HRS
ලේන්බාන් හරස් වීදිය

ද පැස්ටා ෆැක්ටරි

නො. 16/7 ලේන්බාන් හරස් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9491 2248022 paolabenazzi@libero.it
 • WIFI
10.00 AM – 9.00 PM
මැද වීදිය
එලිටා අවහන්හල නො. 34, මැද වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9477 2423442 Krishantha.tutu@yahoo.com
 • WIFI
10.00 AM – 11.00 PM
පෙඩ්ලර් වීදිය

හොටෙල් 

වෙල්ටෙව්රඩන්

නො. 104පෙඩ්ලර් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල..
+9491 2222650
Pnasena88@yahoo.com
 • WIFI
 • Hot Water
7.00 AM – 10.00 PM

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...