කැෆේ

Name of Cafe Address Contact No Email Facilities Open Time
ප්‍රදීපාගාර වීදිය
කොකොනට් ෂොප් නො 3/සී , ප්‍රදීපාගාර වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9476 6851382 couyinglei@gmail.com 11.30 AM -9.30 PM
කොලම්බු කොෆි නො 62 ඒ ,  ප්‍රදීපාගාර වීදිය, කොටුව,ගාල්ල. +9491 2243644 www.coffee.lk •WIFI 9.00 AM -5.30 PM
ලේන් බාන් වීදිය
සෙරෙන්ඩිපිටි ආර්ට්ස් කැෆේ නො 65, ලේන්බාන් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල +9477 1020063 serendipitycafefortgalle@hotmail.com 10.30 AM – 9.00 PM
     පෙඩ්ලර් වීදිය
හෙරිටේජ් කැෆේ ඇන්ඩ් බිස්ට්‍රෝ නො 61, පෙඩ්ලර් වීදිය, කොටුව,ගාල්ල +9491 4200140 •WIFI 8.00 AM – 10.00 PM

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...