ප්‍රධාන කාර්යාලය

ගාලු උරුමය පදනම

ගාලු උරුමය පදනමේ 1994 අංක 7 දරණ පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ගාලු උරුමය පදනමේ අරමුණු වන්නේ ගාලු කොටුව සංරක්ෂණය හා සංවර්ධනය, එහි ඓතිහාසික උරුමය සහ ඓතිහාසික පසුබිමක් ලෙස රැකගනිමයි. නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ වර්තමානයේ එය පවතී.

පදනමේ කටයුතු පරිපාලනය, කළමනාකරණය පදනමෙහි ප්‍රධාන කළමනාකරණ මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...